rafae

 

MOKSLINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI

REZOLIUCIJA

2013-03-25

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos politinių partijų lyderiams

Lietuvos Respublikos Savivaldybių asociacijai

Konferencijos “Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai“ dalyviaiatkreipia dėmesį, jog visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje vykstantys socialiniai ir ekonominiai pokyčiai lemia darbo rinkoje ir socialinėje aplinkoje reikalingų gebėjimų bei kompetencijų kaitą. Vis svarbesni tampa tarpusavio bendravimo ir mąstymo įgūdžiai. Visuomenės mastu polinkis ir gebėjimas efektyviai bendrauti, keistis informacija apibūdinamas terminu „socialinis kapitalas“. Žmogiškojo ir socialinio kapitalo  įtaka kuriant ekonominę ir socialinę gerovę jau seniai įrodyta. Tyrimais yra atskleistos  jų sąsajos su įvairiais socialiniais aspektais ‒ žmonių sveikata, nusikalstamumo lygiu ir savižudybių skaičiumi. Tyrimų duomenys patvirtina, kad Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos šalimis, žmogiškojo ir socialinio kapitalo (socialinių kompetencijų lygis) yra žemas. Tai savo ruožtu veikia ekonominės veiklos efektyvumą ir sukelia neigiamų socialinių padarinių.

Konferencijos “Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai“ dalyviaisusiklosčiusiai situacijai Lietuvoje gerinti siūlo:

$1.      Tobulinti   pagrindines viešosios politikos priemones: visuomeninio aktyvumo skatinimą ir švietimo kokybės gerinimą per įvairovės ir prieinamumo didinimą.

$2.      Stiprinti žmogiškąjį ir socialinį kapitalą   per socialinės atsakomybės plėtojimą.

$3.      Socialiai atsakingos asmenybės ugdymą įteisinti kaip nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, vaiko gerovės profesionalams, psichologams ir kt.

$4.      Socialinės atsakomybės ugdymą įtraukti į horizontalius prioritetus valstybės  finansuojamiems projektams.

$5.      Skirti realų finansavimą ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo specialistų kvalifikacijos tobulinimui.

$6.      Įkurti Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo fondą (SAAUF).

$7.       Glaudžiai bendradarbiaujant valstybės ir verslo sektoriams, finansų generavimui pritaikyti mokestines lengvatas verslui, kuris sąmoningai įsipareigos nuolatinei  SAAUF paramai.

$8.      Įtraukti socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programą (SAAUP)  „Aš esu kūrėjas“ į formalųjį ugdymą, nes ekonominio sunkmečio metu ne visi tėvai išgali sumokėti už vaikų neformalų (papildomą) ugdymą.

$9.      Skirti realų finansavimą socialinės atsakomybės plėtrai (ugdymui ir švietimui).

Konferencijos pirmininkė

LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė

Konferencijos sekretorė

    VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ (UNESCO klubas)  direktorė Marija Mendelė-Leliugienė.