Trumpas gyvenimo aprašymas

Marija Mendelė-Leliugienė: techninių (chemijos pramonė) ir humanitarinių (socialinių) mokslų magistrė, ugdomojo vadovavimo ir socialinio klinikinio darbo specialistė, dailės terapeutė, socialinės politikos ekspertė, dailės terapijos taikymo asmenybės ugdyme Lietuvoje pradininkė. VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ (UNESCO klubas) savininkė ir direktorė.

Narystė: Lietuvos supervizorių asociacijos narė; Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų narė;

Visuomeninės pareigos: NVO vaikams konfederacijos viceprezidentė; Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų prezidiumo narė ir tų pačių rūmų psichoemocinės ir dvasinės sveikatos komiteto pirmininkė, įvairių darbo grupių (prie LR Prezidento konsultacinių tarybų, LR Seimo komisijų ir komitetų, LR Vyriausybės darbo grupių ), narė – ekspertė, LR Seimo nario Stasio Šedbaro visuomeninė patarėja.

Mokslo sritis: edukologija (asmenybės ugdymas), socialinė psichologija, psichoemocinė ir dvasinė sveikata.

Autorystė: Metodiniai leidiniai: „Dailės terapijos taikymo galimybės“ (2004), „Socialinis konsultavimas ir krizių intervencija“(2009), „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelis“ (2012), „Savęs pažinimas panaudojant dailės terapiją“ (2012).  Kvalifikacijos tobulinimo programos: „Socialiai atsakingos asmenybės ugdymas (SAAU)“, „Dailės terapija ir emocinis intelekto koeficientas (EQ)“, „Dailės terapijos taikymo galimybės“, „Kūrybinio mąstymo ugdymas per archainius simbolius dailės terapijoje“, „Verslumui reikalingų įgūdžių ugdymas taikant dailės terapijos metodus“, „Dailės terapijos taikymas psichoemocine sveikatai stiprinti“, „Elgesio ir mąstymo korekcija panaudojant dailės terapijos metodus“.

Moksliniai straipsniai:

 1. Kompleksinis darbas su šeima panaudojant dailės terapiją.Socialinė pedagogika ( 2005)
 2. Verslumo ugdymas taikant dailės terapiją (Development of entrepreneurship thru art therapy).  Publikacija lietuvių – anglų kalbomis EQUAL Greitkelis vystymo bendrijos gerosios praktikos ir metodikos leidinyje (2007) 
 3. Dailės terapijos metodas kaip vertybių internalizacijos priemonė dirbant su paaugliais (Method of Art Therapy as a Tool of Internalisation of Values in Working with Adolescents).Socialinė pedagogika (2013) 
 4. Socialiai atsakingos asmenybės modeliavimas (Modeling of Personal Socially Responsibility). Socialinė pedagogika (2013)
 5. Dailės terapijos metodai kaip vertybių internalizacijos priemonė dirbant su šeima (Value internalization elements working with family threw art therapy methods). Socialinė pedagogika (2013)
 6. Socialinės atsakomybės plėtra ugdant socialiai atsakingą asmenybę. Ateities verslas. Nr.2013/1. Vilnius.2013, p.9-18.

Pranešimai  mokslinėse konferencijose:       

 1. Mokslinė praktinė konferencija Mokyklos bendruomenės stiprinimas. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo departamentas. 2011-04-19. Pranešimo tema: Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programa „Aš esu kūrėjas“ kaip galimybė stiprinti mokyklos bendruomenę.
 2. Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija „Good  practices in preventing Juvenile delinquency: eksperience of EU Countries and challenges faced by Moldova“. Moldova, Kišiniovas. 2011-09-28/29. Pranešimas  tema: Lietuvos geroji patirtis prevenciniame darbe su rizikos grupės vaikais ir  šeimomis.  
 3. Konferencija  XXI amžiaus civilizacijos egzaminas – sveika asmenybė ir socialinė atsakomybė. LR Seimas. Europos informacinis biuras. 2011-06-01Pranešimo tema „ Asmenybės ugdymo programos „Aš esu kūrėjas“ pristatymas“.  
 4. Tarptautinėje  Baltijos šalių transpersonalinės psichologijos   konferencija Sąmonės būsenų įvairovė žmogaus gyvenime ir visuomenėje.2012-05-06, Lietuva. Pranešimo tema: Dailės terapijos taikymo galimybės asmenybės ugdyme ( Possibilities of Application of Art Therapy in Personality Development Processes.
 5. Tarptautinė mokslinė konferencija Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinės sanglaudos plėtrai. 2012-11-8/9. Lietuva, LEU SKI. Pranešimo tema: Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modeliavimas ( Modeling developement of personal socially responsibility
 6. 2013-03- 27. Mokslinė praktinė konferencija Socialinė atsakomybė: galimybės ir iššūkiai. LR Seimas.  Tema Socialinės atsakomybės plėtra ugdant socialiai atsakingą asmenybę.
 7.  2013-11-27/28. Tarptautinė mokslinė konferencija “Sciense evidence based wellness development”. Klaipėdos kolegija su Lietuvos kurortų asociacija. Pranešimas tema: Dailės terapijos taikymo galimybės psichoemocinei sveikatai stiprinti (Using Possibilities of Art Therapy in Psichoemotional Helth Strengthening).

CV

Sutrumpintas gyvenimo aprašymas

Mokslinis CV

EuroPass2012 CV

 

Moksliniai darbai, tyrimai, projektai

Dailės terapijos metodų taikymo efektyvumas dirbant su vaikais patyrusiais bendraamžių patyčias.

Dailės terapijos taikymo galimybės ugdyti vaikų emocinį intelektą.

Neformalaus ugdymo institucijų vaidmuo vaikų socializacijos procese

Tėvų ir pedagogų požiūrių bei atsakomybių vaikų vertybiniame ugdyme lyginamoji analizė

Žmogiškojo kapitalo stiprinimo galimybės ugdant socialiai atsakingą asmenybę

Asmenybės ygdymo programos "AŠ ESU KŪRĖJAS" kokybinis vertinimas darbe su paaugliais

Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos "Aš esu kūrėjas" integravimo į bendrąjį ir popamokinį ugdymą efektyvumo tyrimas.