Metodinis leidinys "Savęs pažinimo ugdymo modelis panaudojant dailės terapiją" išleistas glaudžiai bendradarbiaujant su asmenybės ugdymo instituto "Rafaelis" įkūrėja, dailės terapeute Marija Mendele-Leliugiene.

Leidinio praktinė dalis parengta pagal šios, Lietuvoje gerai žinomos, terapeutės mokslinę studiją "Socialiai atsakingos asmenybės ugdymo modelis". Ši studija sudaryta remiantis M. Mendelės-Leliugienės parengta asmenybės ugdymo programa "Aš esu kūrėjas", kuri tarptautinėje konferencijoje Ženevoje buvo pripažinta viena perspektyviausių asmenybės ugdymo programų pasaulyje.  AsEsuKurejas

Leidinio mokomoji medžiaga suteikia mokyklų pedagogams, socialiniams pedagogams, dailės mokytojams, klasių auklėtojams, psichologams reikiamų žinių bei gebėjimų, reikalingų socialiniam ir emociniam moksleivių ugdymui panaudojant įvairius dailės terapijos metodus.

Medžiaga orientuota į tarpusavyje susijusių kompetencijų ugdymą: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, bendravimą, atsakingą sprendimų priėmimą. Programą baigusieji dalyviai turėtų įgyti tokius gebėjimus: atpažinti ir suvokti savo emocijas ir jausmus, ir jais vadovautis, išveikti ir valdyti savo emocijas, atpažinti savo ir kito asmens ribas, pasitikėti savimi, kurti ir išlaikyti tarpusavio santykius, suprasti, kodėl vienu žmogumi galima pasitikėti, o kitu – ne, suprasti kitų žmonių elgesį, emocijas, jausmus, suvokti ir įsisąmoninti sąvoką "vertybė", suprasti savo vertybių sistemą, išmokti realiai vertinti savo gebėjimus (galimybių studija "Noriu, galiu, darau"), išgryninti savo tikslą ir jo siekti, suvokti, kas yra tolerancija, pagarba, orumas, savarankiškai priimti etiškus sprendimus ir prisiimti už juos atsakomybę.

Mokomoji medžiaga susideda iš trijų programų: dailės terapijos programos "Išlaisvink kūrėją savyje", emocinio intelekto ugdymo programos "Savęs pažinimas" ir socialinių ir emocinių gebėjimų vertinimo programos.

Leidinys išleistas įgyvendinant "Prevencinių netradicinio ugdymo modelių, panaudojant dailės ir muzikos terapiją, įgyvendinimo projektą", kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-085, pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K "Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas", finansuojamo iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Šio projekto įgyvendinimas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.esf